Hình ảnh chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn

14g ngày 16/11/2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Việt Thảo.
Tên đề tài: Nhạc lễ trong Tế đàn Xã Tắc. 
Chuyên ngành: Âm nhạc học.
Mã số: 62210201.

Sau đây là mộ số hình ảnh của chương trình:
 
Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Việt Thảo và Hội đồng khoa học chương trình bảo vệ luận án cấp bộ môn 
Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Việt Thảo và Hội đồng khoa học chương trình bảo vệ luận án cấp bộ môn