Hình ảnh chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Hạnh

14g ngày 27/5/2022, tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh diễn ra buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Hạnh, chuyên ngành Âm nhạc học. Mã số 62210201. Tên đề tài: "Tính chất thuận và nghịch trong tác phẩm âm nhạc Việt Nam (trường hợp tác phẩm giao hưởng từ sau năm 1975)".

Sau đây là một số hình ảnh chương trình bảo vệ luận án:
Nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Hạnh trình bày luận án trước Hội đồng Khoa học
Hội đồng khoa học chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Hạnh