Hình ảnh chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Chiến

14g ngày 26/8/2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ tại Hội trường B Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Chiến, khóa 2, với đề tài "Phối âm trong các tác phẩm hợp xướng Việt Nam".

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình :
Hội đồng khoa học và nghiên cứu sinh tham dự chương trình