Lễ Kỷ niệm 65 năm thành lập Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Đón nhận cờ thi đua của Chính Phủ
 

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: 
 

Ông Hoàng Ngọc Long – Quyền Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đọc diễn văn chào mừng 65 năm thành lập Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đọc Thư chúc mừng của lãnh đạo
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhân Kỷ niệm 65 năm thành lập Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.Bà Huỳnh Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh công bố các quyết định đón nhận bằng khen, kỷ niệm chương
do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh trao tặng.Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh -
trao Cờ thi đua của Chính Phủ cho Ban lãnh đạo Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.31 cá nhân thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” do Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch trao tặng do đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch31 cá nhân thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” do Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch trao tặng do đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch6 tập thể thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận Bằng khen do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao tặng
do đã có đóng góp trong xây dựng và phát triển Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-202110 cá nhân thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận Bằng khen do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao tặng
do đã có đóng góp trong xây dựng và phát triển Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-20216 tập thể thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận Bằng khen do Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh trao tặng vì đã có nhiều đóng góp
trong xây dựng và phát triển đơn vị liên tục nhiều năm nhân Kỷ niệm 65 năm thành lập Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh (1956-2021)28 cá nhân thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận Bằng khen do Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh trao tặng vì đã có nhiều đóng góp
trong xây dựng và phát triển đơn vị liên tục nhiều năm nhân Kỷ niệm 65 năm thành lập Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh (1956-2021)


28 cá nhân thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận Bằng khen do Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh trao tặng vì đã có nhiều đóng góp
trong xây dựng và phát triển đơn vị liên tục nhiều năm nhân Kỷ niệm 65 năm thành lập Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh (1956-2021)