Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển viên chức và Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 của Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 2303/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 của Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh công bố Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020.