Chương trình biểu diễn

Phó Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Phước Hải