Chương trình biểu diễn

Chuyên viên: Nguyễn Minh Đạo, Trần Thị Hồng Nga