Chương trình biểu diễn

Tổ trưởng phụ trách Công tác biểu diễn: Nguyễn Minh Đạo
Chuyên viên: Trần Thị Hồng Nga